SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯUSUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯUSUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

Aqua CityAqua CityAqua City

Thiết kế Boutique Shophouse

Sản phẩm giới hạn

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Thiết kế nhà phố

Sản phẩm giới hạn

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Sản phẩm Sun Habor 1 đang mở bán

Cập nhật (10/12/2023)

DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 150 m2 (6 x 25m)
DELUXE GREEN HOUSE 120/126m2 (6 x 20/21m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 180 m2 (6 x 22,5m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 180 m2 (6 x 22,5m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
Gọi điện Zalo
097 222 0000
Đang tải