SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯUSUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯUSUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

SUN HARBOR 1 – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM SỐNG XỨNG TẦM THƯỢNG LƯU

Mặt bằng tổng thểMặt bằng tổng thểMặt bằng tổng thể

Thiết kế Boutique Shophouse

Sản phẩm giới hạn

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 240 m2 (8 x 30m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Shophouse 138 m2 (6 x 23m)

Thiết kế nhà phố

Sản phẩm giới hạn

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 128 m2 (6 x 20m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Nhà phố 138 m2 (6 x 23m)

Sản phẩm Sun Habor 1 đang mở bán

Cập nhật (08-06-2023)

DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
DELUXE GREEN HOUSE 150 m2 (6 x 25m)
DELUXE GREEN HOUSE 120/126m2 (6 x 20/21m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 180 m2 (6 x 22,5m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 180 m2 (6 x 22,5m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
GRAND LIGHT SHOP HOUSE 140 m2 (7 x 20m)
Gọi điện Zalo
097 222 0000
Đang tải